Doradztwo w procesach outsourcingu

Wspieramy projekty outsourcingu oraz insourcingu procesów biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru IT. Oferujemy zarówno kompleksowe prowadzenie projektów, jak też doradzamy w poszczególnych obszarach, gdzie może być potrzebna optymalizacja procesu.

Doradzamy naszym Klientom we wszystkich działaniach związanych z procesami outsourcowania procesów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru IT.

Prowadzimy zarówno projekty kompleksowe, jak również wspieramy naszych klientów w wybranych obszarach projektu. Pomagamy też w procesach renegocjacji funkcjonujących kontraktów, które wymagają optymalizacji.

 • Wspieramy w tworzeniu strategii sourcingowej przedsiębiorstwa lub założeń strategicznych dla poszczególnych kontraktów
 • Planujemy proces przetargowy i zakupowy, dostosowując go do skali oraz specyfiki planowanego przedsięwzięcia
 • Doradzamy w tworzeniu i realizacji planu komunikacji projektu do pracowników oraz do uczestników rynku
 • Na życzenie klienta prowadzimy cały proces przetargowy wraz z pełną komunikacją z oferentami, bez podawania nazwy klienta
 • Przygotowujemy pełną dokumentację przetargową (SIWZ, RFI, RFP, RFQ)
 • Opracowujemy business case dla planowanego projektu
 • Opracowujemy metody wyboru dostawcy oraz tworzymy modele oceny ofert i dostawców
 • Realizujemy proces oceny ofert w imieniu klienta
 • Nadzorujemy fazę due diligence projektu
 • Przygotowujemy projekt umowy i wspieramy klienta w jej negocjacji
 • Nadzorujemy fazę implementacji umowy
 • Kontrolujemy realizację założeń biznesowych umowy w całym cyklu jej życia

Usługi tego rodzaju realizowaliśmy m.in. dla T-Mobile, Raben, AmRest, Kopex, HDI Asekuracja, DHL Express.

Renegocjacje umów i wsparcie procesów zakupowych

Pomagamy naszym klientom w procesach renegocjacji istniejących umów oraz planowaniu i realizacji procesów zakupowych

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesach zakupowych i renegocjacyjnych istniejących umów, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru IT. Dostarczamy profesjonalne zasoby zapewniające doradztwo zarówno na kolejnych etapach procesu, jak również dla poszczególnych obszarów negocjacji:

 • konsultantów posiadających specjalistyczną wiedzę z poszczególnych obszarów (np. project management, ITIL, outsourcing, umowy licencyjne i supportowe)
 • negocjatorów
 • prawników
 • specjalistów HR

 

Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie zaproponować Państwu optymalne i w pełni zintegrowane ze sobą efekty prac wszystkich grup wspierających proces. Unikacie więc Państwo często pojawiających się w negocjacjach problemów związanych z brakiem przepływu informacji między poszczególnymi grupami oraz brakami w spójności pomiędzy wytwarzanymi materiałami.

Wspieramy w fazie przygotowania do negocjacji, m.in. poprzez:

 • tworzenie strategii negocjacji, listy potrzeb klienta oraz określenia celów negocjacyjnych
 • definiowanie ram czasowych negocjacji, ich etapów oraz zespołu negocjacyjnego
 • przygotowanie dokumentów wspierających proces negocjacyjny określających m.in.:
  • cele negocjacji, gradację celów, priorytety
  • plan negocjacji zawierający m.in. zakres, harmonogram, podział odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu negocjacyjnego
  • założenia do umowy, w tym m.in. opis przedmiot umowy, analiza potrzeb klienta, okres obowiązywania umowy, budżet umowy, wynagrodzenie dla dostawcy, upusty, obowiązki dostawcy, inne wymagania specyficzne dla danego kontraktu
 • wsparcie Klienta w zakresie wewnętrznych ustaleń co do zakresu umowy i jej treści, obejmujące m.in.: formułowanie pism, zapytań, kalkulacji oraz innych dokumentów wykorzystywanych do uzyskania opinii, bądź akceptacji działów odpowiedzialnych za poszczególne kwestie związane z negocjacjami umowy, zgodnie z procedurami wewnętrznymi Klienta (np. z działem prawnym, podatkowym, księgowym); czynne uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami innych działów
 • analizę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia negocjacji (m.in. draftów umów, istniejących umów licencyjnych, propozycji biznesowych dostawcy, porozumień, dokumentów wewnętrznych Klienta)
 • kontakt z dostawcą obejmujący m.in. formułowanie zapytań odnośnie propozycji biznesowych, funkcjonalności produktów, zakresu uprawnień licencyjnych i propozycji umowy

 

W fazie negocjacji umowy:

 • uzgadniamy tematy i terminy spotkań z Klientem i dostawcą
 • uczestniczymi w spotkaniach negocjacyjnych
 • przygotowujemy na bieżąco notatki, protokoły po spotkaniach lub inne dokumenty wymagane przez Klienta
 • opracowujemy propozycje zapisów umowy
 • przygotowujemy propozycje alternatywnych rozwiązań kwestii spornych do akceptacji Klienta (np. propozycje zapisów umowy z uwagami o ryzyku i konsekwencjach ich przyjęcia lub odrzucenia, kalkulacje dotyczące wartości różnych wariantów propozycji biznesowych dostawcy)
 • cyklicznie uaktualniamy dokumenty opracowane w fazie przygotowawczej negocjacji

 

Usługi tego rodzaju realizowaliśmy m.in. dla PKN Orlen, Energa, PKP PLK, Pfleiderer, ING Bank, Rohlig Suus Logistics, Expander Advisors.

Szkolenia i warsztaty z outsourcingu

Proponujemy Państwu realizację indywidualnych szkoleń i warsztatów z tematyki outsourcingu. Każdorazowo są one dostosowywane do specyfiki i potrzeb Klientów.

Proponując Państwu szkolenia i warsztaty z tematyki outsourcingu, bazujemy na naszym 15-letnim doświadczeniu związanym z realizacją kontraktów outsourcingowych. Doradzaliśmy klientom w największych transakcjach outsourcingowych w Polsce. Dzięki temu posiadamy unikalną, kompleksową, ale przede wszystkim PRAKTYCZNĄ wiedzę z tej dziedziny. Wiedzą tą dzielimy się podczas prowadzonych przez nas zajęć.

Jesteśmy również wieloletnimi wykładowcami na studiach podyplomowych najbardziej renomowanych polskich uczelni – Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na uczelniach tych prowadzimy zajęcia z tematyki outsourcingu, renegocjacji kontraktów outsourcingowych i strategii sourcingowych. Odbiorcami naszych wykładów są praktycy biznesowi, którzy chcą pozyskać nową wiedzę i rozszerzyć swe kompetencje zawodowe. Każda z tych uczelni bardzo dba o poziom merytoryczny zajęć i stale monitoruje ich jakość. Dzięki temu wiemy, że nasze wykłady są bardzo wysoko oceniane przez słuchaczy.

Zapytaj nas o szkolenia i warsztaty z outsourcingu, jeśli chcesz się dowiedzieć:

 • czym jest outsourcing oraz jakie są wady i zalety tego narzędzia biznesowego?
 • jak optymalnie poprowadzić proces wyboru outsourcera?
 • jak zbudować dobrą umowę outsourcingową?
 • jak zbudować profesjonalny model SLA w rozliczeniach z klientami, dostawcami lub nawet dla wdrożenia mechanizmów rozliczeń między działami wewnątrz Waszej firmy?

Uruchamianie centrów outsourcingowych

Kompleksowo wspieramy procesy tworzenia centrów outsourcingowych typu BPO i SSC w Polsce. We współpracy z renomowanymi partnerami zarządzamy całym projektem, doradzamy przy wyborze lokalizacji oraz rekrutacji pracowników. Nadzorujemy proces przygotowania i wyposażenia biura.

Bazując na naszym kilkunastoletnim doświadczeniu oraz doświadczonych współpracownikach kompleksowo wspieramy w Polsce wszelkie działania związane z procesami tworzenia centrów centrów outsourcingowych typu BPO (Business Process Outsourcing) oraz SSC (Shared Services Center):

 • zarządzamy całym projektem tworzenia nowego centrum outsourcingowego
 • udostępniamy aktualne i wiarygodne dane rynkowe umożliwiające podjęcie optymalnych decyzji inwestycyjnych
 • wspieramy komunikację z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji centralnej
 • pomagamy w wyborze najlepszej lokalizacji dostosowanej do specyfiki danej inwestycji
 • doradzamy oraz nadzorujemy procesie rejestracji nowej spółki we współpracy z renowanymi kancelariami prawnymi
 • zarządzamy procesem rekrutacji personelu wspólnie z najbardziej doświadczonymi partnerami z branży HR
 • kierujemy procesem wyposażania biura
 • nadzorujemy proces wyposażania nowej siedziby w technologie IT oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania w tym zakresie (również w modelu Infrastructure-as-a-Service)
 • zarządzamy planem komunikacji procesu inwestycyjnego do uczestników rynku we współpracy z najbardziej renomowanymi mediami

 

Nasz zespół składa się z renomowanych konsultantów, włączając ekspertów zarządzania projektami, posiadających doświadczenie w pracy ze środowiskami międzynarodowymi, wielodyscyplinarnymi oraz geograficznie rozproszonymi.

Na polskim rynku ściśle współpracujemy z:

 • deweloperami
 • agencjami obrotu nieruchomościami
 • kancelariami prawnymi
 • dostawcami technologii i usług IT
 • firmami specjalizującymi się w obszarze HR
 • jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji centralnej
 • renomowanymi mediami
 • osobami i organizacjami wywierającymi istotny wpływ na funkcjonowanie branży outsourcingowej

 

Pobierz materiał opisujący nasze usługi w zakresie uruchamiania centrów outsourcingowych.

Zobacz także

Nasi konsultanci są autorami wielu publikacji z dziedziny outsourcingu i procesów negocjacji w najbardziej renomowanych mediach w Polsce. Jesteśmy również współautorami książki "Outsourcing w praktyce". Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami.
więcej
Mieliśmy przyjemność wspierać T-Mobile w jednym z największych projektów outsourcingowych w historii polskiego rynku
więcej
Polecamy najnowszy raport opracowany przez fundację Pro Progressio prezentujący obecność skandynawskich firm z sektora BSS w Polsce
więcej

Nasi klienci więcej

 • Expander
 • Neuca
 • CTL Logistics
 • TVP
 • ING Bank
 • PKP PLK
 • Polkomtel
 • AmRest
 • PKP Energetyka
 • PZU
 • Kopex
 • Pinebridge
 • T-Mobile
 • Centrum Operacyjne Banku Pocztowego
 • Logintrans
 • J.S. Hamilton
 • Apator
 • DHL Express Poland
 • Mitsubishi Electric Europe
 • HDI Asekuracja
 • PKN Orlen
 • Budimex
 • TARR CI
 • Kredyt Bank